Szociális Munka Alapszak

Szakfelelős
Dr. habil. Fábián Gergely tanszékvezető főiskolai tanár
 
Mi a szociális munka?
„A szociális munka olyan gyakorlat-alapú szakma és tudományág, amely elősegíti a társadalmi változást és fejlődést, a társadalmi összetartozást, valamint az emberek hatalommal való felruházását és felszabadítását. A társadalmi igazságosság, az emberi jogok, a közös felelősségvállalás és a különbözőségek tiszteletének elvei központi helyet foglalnak el a szociális munkában. A humán- és társadalomtudományok elméleteivel, valamint a helyi tudásokkal felvértezve a szociális munka embereket és rendszereket aktivizál, hogy választ adjon az élet kihívásaira és előmozdítsa a jóllétet.” Global Definition of Social Work (2014) http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work /  
 
A képzés célja
Az alapképzési szak célja olyan szakemberek gyakorlat-orientált képzése, akik a szociális munkára vonatkozó globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek a szociális munka, mint hivatás művelésére, elsődlegesen a gyermek-jóllét és a szociális szolgáltatások szélesen értelmezett területein. 
A szakon végzettek elkötelezettek a társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a demokratikus értékek iránt, felkészültek az ezek érdekében történő szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka végzésére. 
A képzés megfelel a szociális képzésekre vonatkozó hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai térség hasonló szakképzettségeivel szemben támasztott követelményekhez. A végzettek kellő mélységű elméleti tudással rendelkeznek a képzés mester szinten történő folytatásához.
 
Ki a szociális munkás?
A szociális munkás tudása és képességei birtokában személyiségével, segítő attitűdökkel, módszerekkel dolgozik, és a Szociális Munka Etikai Kódexben foglalt elveknek és értékeknek megfelelően gyakorolja hivatását. Alapértéknek tekinti a segítséget kérő állampolgárok (kliensek) autonómiáját, jogait, az emberi (köztük a gyermeki) jogok érvényesülését, a társadalmi szolidaritás érvényesülését, az egyenlőtlenségek felszámolását, a kirekesztéssel érintett csoportok társadalmi befogadását, integrációját, a szegénység csökkentését. 
Az alapképzésben végzett szociális munkások általános tudással rendelkeznek a szakmáról, amit széleskörűen használnak fel a gyakorlatban. A szociális munkások állami/önkormányzati, non-profit, egyházi fenntartású szociális és gyermekvédelmi intézményekben dolgoznak az emberek jóllétének érdekében.
 

Szaki tájékoztató