Munkaerőpiaci tanácsadó

Szakfelelős: Dr. habil. Fábián Gergely tanszékvezető főiskolai tanár, általános és fejlesztési dékánhelyettes
Intézeti kapcsolattartó: Rusinné Dr. Fedor Anita főiskolai docens +3642598246; fedor.anita.@foh.unideb.hu 
Információ
Kósa Szilvia intézeti ügyintéző +36302795697; kosa.szilvia@foh.unideb.hu
szaki tájékoztató: új link!
A képzés fontosabb adatai:
A szakképzettség oklevélben
szereplő megnevezése:Munkaerőpiaci tanácsadó
A képzés formája: levelező (részidős) képzés 2 szemeszter 2x30 kredit, havonta egy hét konzultációs elfoglaltság
A képzés költsége: költségtérítéses, 1500 HUF/kredit: 2x90.000 HUF
A képzési terület: társadalomtudományi terület
képzési ág: társadalomtudomány
 
 
 
A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele: közösségi animátor szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben (ideértve a főiskolai végzettséget is) szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik. 
A közösségi animátor szakirányú továbbképzésbe bármely képzési területen alapképzésben fokozatot és szakképzettséget szerzettek felvehetők.
A képzés célja
Olyan szakemberek képzése, akik képesek az álláskeresők körében átfogó, komplex pszichoszociális segítő, és tanácsadó tevékenységet végezni. Ismerik a munkaügyi szervezetek és szolgáltatások rendszerét és képesek speciális eljárásokkal és módszerekkel segíteni a munkaerőpiacról kiszoruló csoportokat, fejleszteni a célcsoportot segítő hálózatokat az ellátás hatékonyságának javítása érdekében. A képzés fókuszába azon módszerek átadása kerül, melyek a segítők számára a gyakorlatban hatékonyan alkalmazhatók.
 
A munkaerőpiaci tanácsadó feladatai 
A munkaerőpiaci tanácsadó értelmezi a munkanélküliség társadalmi, gazdasági, jogi, valamint pszichés összefüggéseit, területi, térségi jellemzőit.
Munkája során megérti és felméri a munkanélküliség helyi tényezőit, a helyi társadalomra és az egyének életére gyakorolt hatásait. Adekvát segítő technikákat, tréning módszereket, motivációs technikákat, szituációs gyakorlatokat, interjú módszereteket.
alkalmaz a munkanélküliek segítése során.
A munkaerőpiaci tanácsadó képes a kliens erőforrásainak mérésére, a probléma értelmezésére és segítő együttműködésre a kliens munkaerőpiaci pozíciójának javítása érdekében.
Csoporttechnikákat alkalmaz, programokat állít össze, tematikákat dolgoz ki.
Jártas a helyi szolgáltatások felmérésében, a szolgáltatási hálózat szervezésében, valamint a szolgáltatások fejlesztése érdekében hatékony forrásteremtő munkát végez.
Segíti és erősíti a munkanélküliek önszerveződő és érdekvédelmi tevékenységét, valamint a közösségi alapú gazdasági kezdeményezések helyi megvalósulását.
 
 
A képzés során megszerezhető ismeretek és kompetenciák
Tudáselemek, megszerezhető ismeretek
A munkaerőpiaci tanácsadó ismerje
 • A foglalkoztatottságot meghatározó makro, mezo és miko szintű gazdasági folyamatokat, legyen képes mindezeket összefüggésbe hozni a kliensei helyzetével.
 • A foglalkoztatáshoz és munkanélküliséghez kapcsolódó fogalmakat, ezek értelmezési kereteit.
 • Megfelelő rálátással rendelkezzen a foglalkoztatás általános jogi szabályai, a munkanélküliek/álláskeresők ellátásának szabályozása, valamint a célcsoport szociális ellátásának jellemzői tekintetében.
 • Legyen tisztában a munkanélküliség pszicho – szociális és egészségügyi következményeivel, s az eltelt idő függvényében történő negatív változások kialakulásának lehetőségével. Tudja mindezt összefüggésbe hozni a kliens motiváltságával és motiválhatóságával.
 • Ismerje a foglalkoztatásban résztvevő szervezetek (kormányzat, önkormányzat, piaci szektor, szociális gazdaság) feladatát, kompetenciáit.
 • Ismerje a közösségi és hazai foglalkoztatáspolitikai stratégiákat, valamint a megvalósítást segítő szervezet felépítését, működését.
 • A munkanélküliség pszichés jellemzőit, valamint személyiségre gyakorolt káros hatásait.
 • Az egyének, csoportok és közösségek segítésével kapcsolatos módszerek alkalmazásának lehetőségeit, szabályait, valamint módszertani hátterét.
 • A helyi erőforrások felmérésének módszereit, a szolgáltatástervezés technikáit.
 • A segítő munka hátrányos helyzetű térségekben alkalmazható módszereit.
 • A segítő munka végzéséhez szükséges forrásteremtő tevékenységgel kapcsolatos alapvető feladatokat.
Személyes adottságok:
A hallgatónak rendelkeznie kell mindazon személyes adottságokkal melyek a segítő munka végzésében személyes hatékonyságát segítik.
Személyes adottságok: empatikus képesség, jó kommunikáció, jó megfigyelő készség, elemző, rendszerező készség, innovatív képesség, kreativitás
 
 
Az ismeretek alkalmazása a gyakorlatban
A szakképzettséget a végzett hallgatók a hátrányos helyzetű térségek szociális szolgáltatásaiban (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, polgármesteri, kistérségi hivatalok, civil szolgáltatók, álláskeresőket támogató szolgáltatások, közösségi központok) munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó szervezeteiben, munkaügyi hivatalokban valamint a mélyszegénységet és munkanélküliséget kezelő programokban, a szociális gazdasághoz tartozó szervezetekben, valamint a szociális szövetkezeteket támogató programokban tudják hatékonyan hasznosítani. A megszerzett tudást azonban a szakemberek a segítő tevékenység minden területén hatékonyan alkalmazhatják pl. adósságkezelő programok mellett, helyi közösségfejlesztő programokban, gyermekszegénység elleni és önsegítő programokban, közösségi ellátásokban, megváltozott munkaképességű ügyfelek segítése során. A képzés során elsajátítható ismeretek hatékonyan hasznosíthatók a szociális alap és szakosított ellátások területén, ahol a napi tevékenység során a munkaerőpiacról kiszorultak segítését, gondozását, támogatását kell végezni. A szakképzettséget eredményesen használhatja az a szakember is aki közösségfejlesztéssel, álláskeresők érdekvédelmi szervezeteinek támogatásával, valamint munkanélküliek családjának támogatásával foglalkozik. A szakképzettséget szerzett szakember hatékonyan tudja segíteni a helyi ellátás és szolgáltatásfejlesztő munkát.
 
 
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek
 
 
Szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit.
Az oktatás módszerei: 
 
1/. Előadások. 
A tantermi előadások a tématerületek elméleti hátterének megalapozását szolgálják.
 
2/. E-learning módszerek alkalmazása tutori vezetés mellett.
A képzés előkészítő szakaszában pályázati program keretében kidolgozásra került e-learning oktatási rendszer a MOODLE nyílt forráskódú programban készült el. A támogatás lehetőséget nyújt a program üzembe helyezésére és tesztképzés formájában történő kipróbálására is. 
Az e-learning elemek a kompetencia alapú gyakorlati oktatási program támogatását szolgálják, lehetőséget biztosítva a tanulási egységek otthoni elsajátítására, konzultációkra, feladatok közös megoldására.