Közösségi animátor

Szakfelelős: Dr. Fábián Gergely tanszékvezető főiskolai tanár, általános és fejlesztési dékánhelyettes
Információ 
Intézeti kapcsolattartó: Dr. Huszti Éva főiskolai docens +3642404411; huszti.eva@foh.unideb.hu 
Kósa Szilvia intézetii ügyintéző +36302795697; kosa.szilvia@foh.unideb.hu
szaki tájékoztató: új link!
A képzés fontosabb adatai:
A képzés formája: levelező (részidős) képzés 2 szemeszter 2x30 kredit, havonta egy hét konzultációs elfoglaltság
A képzés költsége: költségtérítéses, 1500 HUF/kredit: 2x90.000 HUF
A képzési terület: társadalomtudományi terület
képzési ág: társadalomtudomány
 
 
A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele: közösségi animátor szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben (ideértve a főiskolai végzettséget is) szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik. 
A közösségi animátor szakirányú továbbképzésbe bármely képzési területen alapképzésben fokozatot és szakképzettséget szerzettek felvehetők.
A képzés célja
A képzés azon humán szakembereknek nyújt ismereteket, akik a közösség hálózatainak aktivizálásával olyan helyi folyamatokat tudnak elindítani, melyek javítják a helyi közösség élet és működőképességét, erősítik a közösségi szolidaritást, javítják a közösség gazdasági funkcióját. 
 
A közösségi animátor feladatai 
A közösségi animátor az a települése jövőjéért, az ott élő emberek segítéséért elkötelezett ember, aki a település életében felmerülő problémákra közösségi megoldásokat keres, settlement típusú intézményben komplex megközelítésű, közösségi alapú szolgáltatásokat szervez és működtet. Közreműködik abban, hogy a település és annak szűkebb közösségei felismerjék saját erőforrásaikat s szükség esetén kiegészítsék azokat más külső forrásokkal. Ennek érdekében kezdeményez és részt vesz a lokális folyamatokban, információt keres és nyújt, kapcsolatokat szervez, bátorít, hazai és külföldi példákat mutat be, aktivizálja a település lakosságát, közösségeit. Segíti a közösség önszervező helyi (szomszédsági, települési, kistérségi, regionális) cselekvés kialakulását, a demokratikus részvétel fontosságának és lehetőségeinek felismerését a helyi társadalom szervezett szereplői és a lakosság körében. Keresi az együttműködés lehetőségeit a lakosság, az intézmények, a civil szervezetek között. Hozzásegíti a kirekesztett, marginalizált alacsony érdekérvényesítő társadalmi csoportokat ahhoz, hogy érdekeiket felismerjék, megfogalmazzák és konfrontálják az érdekeik érvényesítését gátló társadalmi intézményekkel, csoportokkal. Elősegíti a felsőoktatási intézmények oktatóinak és hallgatóinak bekapcsolódását a settlement típusú intézmények munkájába. A közösségi megoldásokra felkészíti a helyi szereplőket, vagy közösségi képzéseket szervez számukra. Elősegíti a problémák és azok megoldásának nyilvánosságát a településen, illetve az érintettség tágabb körében, kistérségben, régióban. 
 
A képzés során megszerezhető ismeretek és kompetenciák
Megszerezhető ismeretek, tudáselemek:
A közösségi animátor ismerje
 • A közösségek életét meghatározó makro, mezo és miko szintű társadalmi és gazdasági folyamatokat, legyen képes mindezeket összefüggésbe hozni a közösségek helyzetével.
 • A settlement munka történetét, értékeit, a munkához kapcsolódó fogalmakat, ezek értelmezési kereteit.
 • A segítő munka végzésének gyakorlati módszereit a settlementben.
 • Legyen képes felismerni és értelmezni közösség működésének jellemzőit, a helyi közösség dinamikáját.
 • Ismerje a helyi szükségletek és erőforrások felmérésének közösségi módszereit, a közösségi részvételen alapuló szolgáltatásszervezési módszereket.
 • A közösségi munka akciótechnikáit, a szervezés módszereit.
 • A közösség bevonását, aktivizálását segítő módszereket.
 • A helyi nyilvánosság segítését szolgáló technikákat.
 • A csoportokkal történő munkavégzés, csoportanimálás technikáit.
 • Az önkéntes szervezés, önkéntesekkel való munka módszereit.
 • A közösség gazdasági teljesítőképességét, a közösségi gazdálkodást segítő módszereket. A szociális szövetkezetek szervezésének, közösségi szintű kialakításának módszereit.
 • A segítő munka hátrányos helyzetű térségekben alkalmazható módszereit.

Elsajátítandó kompetenciák
A közösségi animátor legyen képes

 • a település, térség életében felmerülő problémákra közösségi megoldások keresésére,
 • munkát végezni settlement típusú intézményben
 • szolgáltatásszervezés szemléletének és módszereinek alkalmazására
 • képessé válik annak segítésére, hogy a település és annak szűkebb közösségei felismerjék saját erőforrásaikat, és szükség esetén kiegészítsék ezeket külső forrásokkal
 • aktivizálni a település lakosságát, közösségeit
 • együttműködést szervezni a település lakói, intézményei és civil szervezetei között
 • segíteni a közösségi gazdaságfejlesztés, közösségi vállalkozás és szociális gazdaság helyi szerveződését
 • elősegíteni a közösségi, települési helyi nyilvánosság szerveződését.
 
Az ismeretek alkalmazása a gyakorlatban
A szakképzettséget a végzett hallgatók mindazon területeken eredményesen használhatják, ahol a helyi közösség gazdasági, jóléti, szabadidős, kulturális funkciójának erősítéséhez a helyi közösség erőforrásainak bevonása is szükséges, illetve elengedhetetlen. A settlement szemléletű közösségi munka eredményeként ezek a területek a közösségi házak, közművelődési intézmények, szociális szolgáltatások, kistérségi szolgáltatások, oktatási intézmények, civil szerveződések, egyházi szervezetek és azok szolgáltatásai, közösségi központok. A szakképzettséget megszerzett szakember egyaránt eredményesen tudja a tudását alkalmazni a városok lakókörzeteiben, lakótelepein, vagy marginalizált, szegények lakta részein, mint a kistelepüléseken, ahol a jóléti szolgáltatások hozzáférhetősége korlátozott.
 
A képzés formája: levelező (részidős) képzés – 2 szemeszter
Az összes óraszámon belüli kontakt órák (tanórák) száma: 160 óra, ebből
 • gyakorlati órák száma: 72 óra intézményen kívüli szervezett gyakorlat;
 • készségfejlesztő gyakorlatok óraszáma: 32 óra;
 • előadás: 56 óra.
Kontakt órán kívüli terhelés óraszáma: 
 • távoktatási program szerinti felkészülés óraszáma: 186 óra.
 • önálló gyakorlati feladatok teljesítése: 40 óra
 
A képzés költsége: 
A képzés költségtérítéses. A kreditarányos képzési költség 1500 Ft/kredit, félévi költségtérítési díj: 90.000Ft/30 kredit.
 
 
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek
 
Szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit.
Az oktatás módszerei:
Előadások.
A tantermi előadások a tématerületek elméleti hátterének megalapozását szolgálják.
E-learning módszerek alkalmazása tutori vezetés mellett.
A képzés előkészítő szakaszában pályázati program keretében kidolgozásra került e-learning oktatási rendszer a MOODLE nyílt forráskódú programban készült el. A támogatás lehetőséget nyújt a program üzembe helyezésére és tesztképzés formájában történő kipróbálására is.
Az e-learning elemek a kompetencia alapú gyakorlati oktatási program támogatását szolgálják, lehetőséget biztosítva a tanulási egységek otthoni elsajátítására, konzultációkra, feladatok közös megoldására.
Gyakorlat (intézményen kívüli gyakorlatok, laborgyakorlatok)
Az intézményen kívüli gyakorlatok célja az ismeretek, készségek gyakorlati szituációban való kipróbálása, fejlesztése.
Készségfejlesztés, tudás integrálását segítő módszerek (tapasztalatok csoportmunka módszerrel való feldolgozása). A tapasztalatok feldolgozására a settlement gyakorlatok keretében kerül sor.
 
A képzésben résztvevő szakemberek
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Szociális és Társadalomtudományi Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Fábián Gergely tanszékvezető főiskolai tanár, általános és fejlesztési dékánhelyettes
 
 
A „Közösségi animátor” szakirányú továbbképzésben résztvevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről:
 • Dr. Huszti Éva főiskolai docens
 • Patyán László főiskolai docens 
 • Dr. Kovács János mestertanár
 
A „Közösségi animátor” szakirányú továbbképzésben résztvevő külső oktatók:
 • Giczey Péter közösségfejlesztő
 • Varga Matild közösségfejlesztő
 • Pető Ibolya közösségfejlesztő
 
A gyakorlati képzés
A közösségi animátor szakirányú továbbképzési szakon szervezett gyakorlatok jellemzően az elméleti kurzusok során elsajátított tudásanyaghoz kapcsolódnak, az ott megszerzett ismereteket, az ahhoz kapcsolódó kompetenciákat gyakorolhatják, mélyíthetik el a hallgatók a terepmunka során.
A gyakorlatot a képzéshez illeszkedően a képző intézmény szervezi.