Iskolai szociális munka

Szerezhető fokozat: oklevél
Szerezhető szakképzettség: iskolai szociális munkás
Képzési idő: 2 félév
Megszerezhető kreditek száma: 60 kredit
Szakfelelős: Dr. Horváth László
 
Kiknek ajánljuk?
 
A képzést a társadalomtudomány vagy a bölcsészettudomány területén szerzett bármely alap /BA, BSc/ vagy mesterszakos /MA, MSc/ oklevéllel rendelkező érdeklődők számára ajánljuk. A gyermekjólét, gyermekvédelem és az iskolai szociális munkát végző személyek dolgozhatnak az iskolákban vagy a területi feladatokat ellátó szociális, köznevelési intézményekben. A szakmai programot teljes hazai és nemzetközi kitekintéssel szervezzük, a beiskolázás is széleskörű lehet. 
 
Képzési cél: 
 
Az iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak elvégzésével a szakember speciális szakértelmet nyer a családi rendszerek, a közösségek és az iskolai rendszerek megértéséhez, az egymásra ható folyamatok elemzéséhez, valamint a diákok, családjaik és az iskola hatékony működését támogató szolgáltatások szervezésében, megvalósításában. A képzésben résztvevők a szociális munka és a gyermekvédelmi feladatok integrálásával hozzájáruljanak az iskolában a gyermekek igényeihez igazodó egységes szemlélet kialakításához.
 
Az átadott tudás gyakorlati hasznosítására fókuszáló kurzusok során a hallgató elsajátítja a rendszer-személetet, megismeri a pedagógia, a pszichológia és a szociális munka azon elméleteit, melyekre jól alapozhatóak az iskolai szociális munkás tevékenységei. A képzés magába foglalja az problémák kezelésének megközelítéseit, módszereit – úgymint kockázatértékelés, prevenció és beavatkozás, iskolai- és családkonzultáció, együttműködés-fejlesztés, konfliktus- és agressziókezelés –, kiterjesztve azok alkalmazását az interkulturális szituációkra is. Megfelelő eszközök alkalmazásával képes maximalizálni a fejlődést lehetővé tevő erőforrásokat, különös tekintettel az anyagi és humánerőforrásokra, valamint az érintettek motivációjára.  
 
Iskolai szociális munkásként tevékenykedve a végzett szakember képes enyhíteni, illetve elhárítani a szegénység és kirekesztettség eredményeként létrejövő tanulási akadályokat, képes orvosolni az iskolai erőszakot. A veszélyeztetett családokkal és a velük együttműködő szolgáltatásokkal és szakemberekkel való munkája során képes csökkenteni az iskolakerülés és a lemorzsolódás kockázatát. Részt vesz a felzárkóztatást, problémamegoldást, hátránykompenzációt célzó iskolai és iskolán kívüli programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában. Képes kompetensen részt vállalni a családon belüli erőszak eseteinek feltárásában, kezelésében. Képes együttműködni a tanárokkal, szülőkkel, egyéb iskolai és iskolán kívüli szakemberekkel annak érdekében, hogy az összehangolt beavatkozások növeljék a diákok iskolai sikerességét, fejlesszék szociális és tanulási képességét. 
 
A képzés tantervi hálója:
 
A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján történik az értékelés, mely a NEPTUN rendszerben kerül rögzítésre, illetve a hallgató számára elektronikus leckekönyvként is funkcionál. A megadott kereteken belül a gyakorlatközpontú képzésnek megfelelően az elemző, fejlesztő, problémamegoldó képességet értékeljük.
 
Szakdolgozat
 
Értékelése ötfokozatú érdemjeggyel történik.
 
Záróvizsga
 
A záróvizsgára bocsátás feltétele:
  • a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése
  • a tantervben előírt kreditpontok megszerzése
  • a szakdolgozat elkészítése és határidőre való benyújtása
 
A záróvizsga részei: 
szakdolgozat védése
komplex szóbeli tétel kifejtése
 
A záróvizsga eredménye az alábbi érdemjegyek átlagából képezhető le:
szakdolgozat érdemjegye
szakdolgozat védésének érdemjegye  
komplex szóbeli felelet érdemjegye
 
 
A képzés előtt, korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámíthatóak a Validációs Szabályzatnak megfelelően, mely részletesen kitér az előzetes tanulmányok és munkatapasztalatok beszámításának feltételeire.