Alkalmazott szociális gerontológia

Szakfelelős: Dr. Fábián Gergely tanszékvezető főiskolai tanár
 
Információ
Tanulmányi Osztály:
Intézeti kapcsolattartó:
 
 
A képzés fontosabb adatai:
A képzés formája: levelező (részidős) képzés 2 szemeszter 2x30 kredit, 
havonta egy hét konzultációs elfoglaltság
A képzés költsége: költségtérítéses, 70.000 HUF/félév
A képzési terület: társadalomtudomány
képzési ág: társadalomtudományi
 
A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele az alábbi képzési területek valamelyikén szerzett oklevél: 
 • Társadalomtudományi képzési területen szerzett főiskolai végzettség és szakképzettség (általános szociális munkás, szociális szervező, szociálpedagógus). 
 • A lineáris többciklusú képzési rendszerben szerzett szociális munka BA, szociálpedagógia BA szakképzettség.
 • Orvos – és egészségtudományi képzési területen szerzett főiskolai, vagy BSc végzettség: diplomás ápoló, védőnő, gyógytornász, ápoló BSc, védőnő BSc, gyógytornász BSc.
 • Hitéleti képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett szakképzettség. 
 • Pedagógusképzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett szakképzettség. 
A felvétel feltétele továbbá egy év idősekkel kapcsolatos szociális, vagy egészségügyi ellátásában szerzett igazolt szakmai gyakorlat, illetve saját élményű tapasztalat.
 
 
A képzés célja az öregedéstudomány legújabb elméleti, kutatási eredményeinek és gyakorlati módszertanának interdiszciplináris szemléletű oktatása olyan szakemberek számára, akik munkájuk során időskorúakkal foglalkoznak.
 
A szociálgerontológus képes lesz
 • Az időskorú komplex állapot és szükségletfelmérésének elvégzésére
 • A gondozási szükségletek felmérésére alkalmazott szakmai technikák alkalmazására
 • Az idős embert körülvevő természetes és mesterséges támogatórendszer felmérésére és elemzésére
 • TEAM munka keretében együttműködni az intézményen belül és intézményközi kapcsolatrendszerben az időskorú szükségleteinek elemzésében, valamint a megfelelő szolgáltatások elérésében
 • Önállóan elvégezni az igénybevételi eljárás eredményeként jelentkező szakmai feladatokat, valamint használni az ágazati szabályok által előírt dokumentációt
 • Részt venni a gondozási, és ápolási tervek elkészítésében, folyamatkövetésében és értékelésében
 • Az időskorú mentális státusát elemző tesztek és vizsgálati módszerek elkészítésére és elemzésére
 • Egyénre szabott szociális foglalkoztatási tervek és programok, mentálhigiénés és közösségfejlesztő programok fejlesztésére
 • Elősegíteni az időskorúak érdekvédelmét, valamint érdekképviseletét, valamint ellátotti jogainak védelmét
 • Észlelni az időskori kríziseket valamint megfelelő beavatkozást kezdeményezni
 • Egyéni probléma feltáró és problémamegoldó konzultációt folytatni az idős ügyfelével, valamint annak családjával
 • Részt venni ellátás fejlesztési és szervezési célú programokban, valamint alkalmazott gerontológiai kutatásokban
 • Együttműködni az egészségügyi és szociális ellátás területén működő társintézményekkel
 • A kliens meghatalmazása esetén hivatalos ügyeinek intézésére
 • Tájékoztatást adni az egészségügyi, nyugdíjbiztosítási és szociális ellátások igénylésének feltételeiről.
 
A képzés során megszerezhető ismeretek és kompetenciák
A szociálgerontológus ismeri: 
 • A geriátria, gerontológia alapvető fogalmait, az öregedéstudomány elméleteit, szemléletmódját, valamint legújabb tudományos eredményeit
 • Az öregedés hatásait az egyénre, illetve annak családra, közösségre, társadalomra vonatkozó összefüggéseit
 • Az időskorban legjellemzőbben előforduló megbetegedéseket, az öregedés következményeként kialakuló kórképeket, az állapotváltozás jellemzőit
 • Az öregedés, illetve az időskor szociális összetevőit, a tényezők egymásra hatásának jellemzőit
 • A speciális szociális helyzetben élők öregedésének jellemzőit, az ellátás specialitásait
 • Az időspolitika európai és hazai stratégiáit, prioritásait, ezek hatását az ellátórendszerre, valamint az időskorú népességre
 • Az időskorúak biztonságát segítő biztosítási rendszereket, valamint a jövedelem - helyettesítő rendszereket
 • A szociális és egészségügyi ellátórendszer időskorúak számára nyújtott szolgáltatásait, valamint ezek fejlődési tendenciáit
 • A szociális munka időskorúak körében alkalmazott módszereit, eljárásait
 • A szociális szükségletfelmérés módszereit, a szükségletekre alapozott ellátások megszervezésének módszereit, eljárásait
 • Az időskorúak körében szervezhető művészet- és szocioterápiás foglalkoztatás formáit
 • A szakmai munka során használatos dokumentációkat, adminisztratív eljárásokat
 • A Szociális munka etikai kódexét és annak értelmezési kereteit az idősellátás viszonyrendszerében.
 
Az ismeretek alkalmazása a gyakorlatban
A szakképzettséget a végzett hallgatók az időskorúak személyes szociális szolgáltatásai biztosítása céljából létrehozott intézményrendszerben alkalmazhatják elsősorban. A jogszabály által meghatározott fő munkakörök: szociális munkás; szociális, mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatás szervező, szervező gondozó. A fő tevékenységi területek: szolgáltatástervezés, közösségi programok tervezése, foglalkoztatás, fejlesztő munka, mentálhigiénés munka, előgondozás, szükséglet felmérés, krízis intervenció, egyéni támogatás, egyéni esetkezelés, rehabilitáció. 
A képzés során elsajátítható ismeretek hatékonyan hasznosíthatók a szociális alapszolgáltatások, valamint az egészségügyi alap és szakellátások területén, ahol a napi tevékenység során időskorúak segítését, gondozását, ápolását kell végezni. A szakképzettséget eredményesen használhatja az a szakember is, aki közösségfejlesztéssel, idősek érdekvédelmi szervezeteinek támogatásával, valamint időskorút gondozó családtagok oktatásával, segítésével foglalkozik. A szakképzettséget szerzett szakember hatékonyan tudja segíteni a helyi ellátás és szolgáltatásfejlesztő munkát.
 
A képzés formája: levelező (részidős) képzés – 2 szemeszter
A képzés összes óraszáma: 810 óra. Az összes óraszámon belüli kontakt órák (tanórák) száma: 300 óra, szakmai gyakorlat óraszáma: 210 óra, melyből 80 óra intézmény által szervezett gyakorlat, 130 önálló gyakorlati feladatok teljesítése.
 
A képzés költsége: 
A képzés költségtérítéses, a félévi költségtérítési díj: 70.000Ft keditarányosan.
 
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek
 • Öregedéstudománnyal kapcsolatos ismeretek: 8 kredit
 • Az időkorúak egészségügyi és szociális jellemzőivel kapcsolatos ismeretek: 10 krdeit
 • Időspolitikával kapcsolatos európai és hazai stratégiák ismeretei, biztosítási és biztonsági rendszerek: 6 kredit
 • Az időskorúakkal kapcsolatos szociális munka ismeretek, etikai elvek, módszerek, eljárások: 14 kredit
 • Ismeretek elmélyítését és a készségek fejlesztését, gyakorlását segítő kurzusok, gyakorlatok: 8 kredit
 • Minőségbiztosítás, fejlesztés, alkalmazott kutatás ismeretei: 4 kredit
 • Ismeretek integrációját szolgáló modul (szakdolgozat): 10 kredit.
 • Az abszolutórium teljesítéséhez szükséges összkreditérték: 60 kredit.
 
A képzésben résztvevő szakemberek
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Társadalomtudományi Intézet
A szakfelelős: Dr. Fábián Gergely tanszékvezető főiskolai tanár 
Kapcsolattartó: Patyán László
 
 
 
 
Az „Alkalmazott szociális gerontológia” szakirányú továbbképzésben résztvevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről:
 • Prof. Dr. Semsei Imre tudományos főmunkatárs, dékán
 • Prof. Dr. Bakó Gyula egyetemi tanár
 • Dr. habil. Fábián Gergely főiskolai tanár
 • Patyán László főiskolai docens
 • Dr. Hüse Lajos főiskolai docens
 • Dr. Ludescher Gabriella adjunktus
 • Dr. Jóna György adjunktus
 • Balogh Erzsébet főiskolai tanársegéd
 • Gyulai Anikó főiskolai tanársegéd
 • Fucskó Mónika főiskolai tanársegéd
 • Zolnai Erika Mestertanár, klinikai szakpszichológus, doktorjelölt
 • Mohácsi Bettina, főiskolai tanársegéd, Tanácsadó szakpszichológus, doktorjelölt
 
A szakirányú továbbképzésben résztvevő külső oktató(k):
 • Dr. Boga Bálint Magyar Gerontológiai Társaság elnöke, gerontológus
 
A gyakorlati képzés helyszínei
 • Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Szent I. u. 68. 
 • Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ Idősek Otthona Csenger, Ady u. 20. 
 • Szociális Gondozási Központ Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 
 • Városi Szociális Szolgálat Fehérgyarmat, Tömöttvári u. 29-31. 
 • Sóstói Szivárvány Idősek Otthona Nyíregyháza, Tölgyes u. 11. 
 • Méliusz Juhász Péter Református Idősek Otthona Debrecen, Nagyerdei krt. 64. 
 • Joób Olivér Gondozó- és Rehabilitációs Szeretetintézmény Nyíregyháza, Kassa köz 3. 
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc, Szentpéteri kapu 76. 
 • Sántha Kálmán Szakkórháza Nonprofit Kft. Nagykálló, Szabadság tér 13. 
 • Semmelweis Kórház Betegszolgálati Csoport Miskolc, Csabai kapu 9-11. 
 • Szociális Szolgáltató Központ Nyírtelek, Puskin u. 2-4. 
 • Őszi Napsugár Otthon Miskolc, Szentpéteri kapu 101. 
 • Mátészalkai Idősekért Közalapítvány Idősek Kertje Bentlakásos Otthona Mátészalka, Móricz Zs. u. 73. 
 • Férfiak Mentálhigiénés Otthona Miskolc, Mésztelep u. 1. 
 • Kistérségi Szociális és Pedagógiai Központ Nyírbátor, Édesanyák útja 3. 
 • Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Szervezete Hajléktalanokat Gondozó Háza Miskolc, Sarolta u. 18. 
 • Felső-Szabolcsi Kórház Kisvárda, Árpád u. 26. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthona Hejőbába, Széchenyi u. 94. 
 • Gondozási Központ Rakamaz, Szent I. u. 148. 
 • Egyesített Szociális Intézmény Sátoraljaújhely, Köveshegy u. 20.
 • Idősek Gondozó Háza Gávavencsellő, Toldi u. 43. 
 • Máltai Szeretetszolgálat Idősek Otthona Miskolc, Árpád u. 126/a 
 • Idősek Otthona Máriapócs, Kossuth u. 32-44. 
 • Ápoló - Gondozó Otthon Tokaj, Bethlen G. u. 36. 
 • Szociális és Gondozási Központ Balkány, Benedek u. 5. 
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Szerencs, Bekecsi u. 10. 
 • Gondozási Központ Pócspetri, Pócsi u. 13. 
 • Idősek Ápoló - Gondozó Otthona és Módszertani Intézménye Encs, Ady E. u. 1. 
 • Városi Szociális Központ Baktalórántháza, Zrínyi u. 1/b 
 • Gondozási Központ Sárospatak, Comenius u. 33. 
 • Humán Szolgáltató Központ Vásárosnamény, Bartók B. u. 20/a. 
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló - Gondozó Otthona Győrtelek, Kossuth u. 141.
 • DMJV Idősek Háza Debrecen, Pallagi u. 9.
 
Lehetőséget biztosítunk a továbbképzésen résztvevők számára a gyakorlat teljesítésére a lakóhelyükhöz közel eső intézményekben, amennyiben a kapcsolatfelvételt követően együttműködési megállapodást tudunk kötni az intézménnyel.