Addiktológiai konzultáns

DE EK Társadalomtudományi Intézet
Intézetvezető: Rusinné Dr. Fedor Anita fősikolai docens 
Szakfelelős: Dr. Kiss János tanszékvezető főiskolai tanár, tudományos dékánhelyettes
Szakmai tanácsadó: Dr. Erdélyi Ágnes
Információ
Intézeti kapcsolattartó: Zolnai Erika oktató +36209820867; zolnai.erika@foh.unideb.hu 
Kósa Szilvia tanszéki ügyintéző +36302795697; kosa.szilvia@foh.unideb.hu
szaki tájékoztató: link
A képzés fontosabb adatai:
A képzés formája: levelező (részidős) képzés 3 szemeszter 3x30 kredit, 
havonta egy hét konzultációs elfoglaltság
A képzés költsége: költségtérítéses, 3000 HUF/kredit: 3x90.000 HUF
A képzési terület: orvosi és egészségtudományi terület
képzési ág: egészségtudomány
 
 
A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele az alábbi képzési területek valamelyikén szerzett oklevél: 
 • Orvos és egészségtudomány
 • Bölcsészettudomány 
 • Társadalomtudomány 
 • Jogi és igazgatási 
 • Művészet 
 • Pedagógusképzés 
 • Sporttudomány 
 • Nemzetvédelmi és katonai 
 • Hitéleti
A képzés célja a szociális, egészségügyi és közoktatási rendszerben dolgozó szakemberek felkészítése a szenvedélybetegségek megelőzésében, kezelésében és rehabilitációjában való szerepvállalásra azokban a tevékenységi körökben, ami nem igényel orvosi, pszichológusi kompetenciát.
 
Az addiktológiai konzultáns feladatai között szerepel a kliens támogatása a szenvedélyállapottal és -betegséggel kapcsolatos döntések meghozatalában, orvosi, szakpszichológusi beavatkozást nem igénylő diagnosztikai, beavatkozási, veszteségkezelési teendők ellátása, továbbá megfelelő információ nyújtása a kliensek problémájával kapcsolatban. Képes követni a szenvedélybeteg állapotát és a kezelés folyamatát, következményeit, szükség esetén orvosi, szakpszichológusi kezelésre irányítani a klienseket.
A rehabilitációs munka során alkalmazza a közösségiellátás, közösségi rehabilitáció eszközeit, felkészült az ártalomcsökkentő programok működésében való szerepvállalásra.
 
A képzés során megszerezhető ismeretek és kompetenciák
 • Az addiktológia orvosi és pszichológiai alapismeretei
 • Az egészségügyi és szociális ellátóredszer, valamit a pszichoaktív szerek fogyasztásával kapcsolatos jogi ismeretek.
 • A tanácsadás elmélete és módszerei, pszichoterápiás irányzatok ismerete.
 • Az addiktív viselkedéssel kapcsolatos szociokulturális szempontok és családdinamikai jelenségek ismerete.
 • A kommunikáció és a rendszerszemlélet alkalmazása a kezelési folyamat felépítése során.
 • Korszerű infokommunikációs eszközök és módszerek alkalmazása az adatkezelés és a közlés hatékonyságának növelése érdekében.
 • Interprofesszionális együttműködés kezdeményezése és gyakorlása a társszakmák, társintézmények, és a szociális, egészségügyi, közoktatási, valamint felsőoktatási szektor között a szenvedélybetegek ellátásának a hatékonysága érdekében.
 • A szakmai hatékonyság és az önrefelktív tudatosság lehetővé teszi számára a szenvedélybetegekkel való kapcsolatfelvétel, kezelési folyamat, rehabilitáció elsajátított módszertanának alkalmazását egy szakmai team egyenragú tagjaként.
 • A személyes, egyéni segítő folyamatok tervezése és támogatása mellett képes csoportos és közösségi szinten is folyamatok működtetésére, valamit a komplex társadalmi stratégiák kidolgozásában, megvalósításában való részvételre.
 
Az ismeretek alkalmazása a gyakorlatban
A feladatok elvégzéséhez szükséges ismeretek, kompetenciák, készségek birtokában a szakképzettséget konkrét környezetben, tevékenységrendszerben is begyakorolják, így tapasztalatot szereznek az addiktológiai ismeretek széleskörű alkalmazására az ellátóredszerben:
 • addiktológiai, alkohológiai és pszichiátriai osztályokon,
 • pszichiátriai és alkohológiai, illetve TÁMASZ Szakambulanciákon, belgyógyászati osztályokon,
 • háziorvos munkatársaként az alapellátásban,
 • a szociális szférában: családsegítő – és gyermekjóléti szolgálatokban, nevelési tanácsadókban, hajléktalan és munkanélküli ellátásban, szenvedélybetegek közösségi és nappali ellátásaiban, alacsonyküszöbű programokban, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményeiben
 • igazságüggyel összefüggő szolgálatoknál,
 • az elsődleges prevenció területén: iskolákban, gyermek és ifjúsági programokban, népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálatban, az önkormányzatok munkatársaként,
 • a relapszus prevencióban: speciális bent-fekvéses vagy ambuláns programokban, rehabilitációs otthonokban.
 
A képzés formája: levelező (részidős) képzés – 3 szemeszter
A hallgatók összesen 491 óra képzésen vesznek részt, amiből 195 óra elmélet és 296 óra gyakorlat, ebből 120 óra terepgyakorlat.
A képzés költsége: 
A képzés költségtérítéses. A kreditarányos képzési költség 3000 Ft/kredit, félévi költségtérítési díj: 90.000Ft/30 kredit.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek
A) Alapozó modul (biopolitika és prevenció, jogi ismeretek, rendszerelmélet): 12 kredit
B) Szaktárgyi modul (családi konzultáció, addiktológiai pszichológia, addiktológia, terápia és rehabilitáció, konzultáció elmélete és gyakorlata, önismeret, kutatásmódszertan): 45 kredit
C) Választható modul (családi diszfunkciók és kémiai szerhasználat, munkaholizmus/munkafüggőség, intézménymenedzsment, kockázati magatartások, önsegítő közösségek, 12 lépéses programok és terápiás rezsimek, intravénás droghasználat, multikulturális társadalom, szociálantropológia, ifjúságszociológia):12 kredit
D) Szakmai gyakorlat: 15 kredit
A szakdolgozat kreditértéke: 6 kredit
Az abszolutórium teljesítéséhez szükséges kreditérték 90 kredit.
 
A képzésben résztvevő szakemberek
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Társadalomtudományi Intézet
A szakfelelős oktató: Dr. Kiss János tanszékvezető főiskolai tanár tudományos dékánhelyettes - szakfelelős
Szakmai tanácsadó: Dr. Erdélyi Ágnes
 
Az „Addiktológiai konzultáns” szakirányú továbbképzésben résztvevő oktatók a Debreceni Egyetem részéről:
 • Prof. Dr. Molnár Péter Egyetemi tanár, CsC
 • Dr. Kiss János tanszékvezető Főiskolai tanár, tudományos dékánhelyettes Phd 
 • Dr. Sárváry Attila Főiskolai docens dékányhelyettes Phd
 • Dr. Szoboszlai Katalin Főiskolai docens tanszékvezető Phd
 • Dr. Sárváry Andrea Főiskolai docens Phd
 • Dr. Marsi Edit Főiskolai docens
 • Dr. Kovács János Főiskolai adjunktus, szervezetpszichológus univDr
 • Zolnai Erika Mestertanár, klinikai szakpszichológus, doktorjelölt
 • Mohácsi Bettina, főiskolai tanársegéd, Tanácsadó szakpszichológus, doktorjelölt
 • Patyán László Főiskolai docens doktorjelölt
 
Az „Addiktológiai konzultáns” szakirányú továbbképzésben résztvevő külső oktatók:
 • Dr. Erdélyi Ágnes Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft.; orvosigazgató, addiktológia osztályvezető főorvos,
 • Tullner Gabriella Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft.; klinikai szakpszichológus
 • Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó DE egyetemi docens, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus
 • Berényi András klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, DE Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ vezető
 • Hajdú Gyöngyi Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft. Addiktológiai konzultáns, szakvizsgázott szociális munkás
 • Mráz Sándor Adelante Alapítvány Szociális munkás
 
A gyakorlati képzés helyszínei és az együttműködő tereptanárok

Lehetőséget biztosítunk a továbbképzésen résztvevők számára a gyakorlat teljesítésére a lakóhelyükhöz közel eső intézményekben, amennyiben a kapcsolatfelvételt követően együttműködési megállapodást tudunk kötni az intézménnyel.